Levent SEKBAN’ın, TRABZONSPOR 30 KASIM OLAĞAN GENEL KURULUNDA YAŞANANLAR HAKKINDA AÇIKLAMALARI-


Levent SEKBAN

Makale tarihi  :  04 Aralık Çarşamba 2019


                                        -TrabzonSpor Genel Kurul Üyesi Levent SEKBAN'dan AÇIKLAMALAR-

1) 30 Kasım 2019 günü yapılan Trabzonspor Olağan Genel Kurulu ,saat 10 itibarı ile  ile başlangıçta  190 kişiden az  hazirun ile açılmıştır. Bu bilgi,Genel Kurul Kayıt bilgisayarlarının kapı  girişi görevlilerinden alınmıştır.

Levent Sekban ile beraber toplam 19 Trabzonspor Genel Kurul Üyesinin imzası Genel Kurul’da hazır olduğu “ŞİKE SÜRECİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI VE ÇALIŞMASI “ nın 8.Madde olarak Gündeme eklenmesi ile ilgili talep dilekçemiz,

Sn Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen’e  saat 10.05 te Genel Kurul Divan Başkanı seçildiği an teslim edilmiştir.


2) TMK 79.Madde ve tüzüğün 38/b maddesine göre yazılı önerge ve ek gündeme madde ilave  talebi için katılanların 1/10’unun imzası gerekmektedir.

Başlangıç hazirun sayısının Genel Kurula açıklanıp , Bu Haziruna göre ,dilekçede yeterli imza varsa gündeme eklenme talebi dilekçesinin kabul edilip gündeme eklenmesi ve gündemde ek madde olarak Genel kurulda görüşülmesi  kanuni zorunluluktur.

Dilekçemiz,

Sn Ali Sürmen ,tarafından Türk Medeni Kanun 79.Madde ve Tüzüğümüzün 38.madde B Bendine aykırı olarak dikkate alınmamıştır.

Ayrıca Sn ALİ SÜRMEN’ in Trabzonspor kulübü sitesindeki açıklamasının 5.Maddesinde verdiği 267 kişilik hazirun sayısı , Başlangıç değil Sonuç hazirunudur. Başlangıç Hazirunu bize verilen bilgiye göre 190 kişiden azdır. Genel Kurul Divan Başkanı,Genel kurulu başlatırken hazirunda kaç kişi olduğunu Genel Kurula açıklamamıştır.

Genel Kurul Divan Başkanının camiamızı yanlış yönlendirmesi , tüzük hükümlerine aykırıdır. Kabul edilemez.


3) Dilekçemizde, Şike Süreci Araştırma Komisyonu Kurulması talebimizin başta dikkate alınması gerekirken ,Genel Kurul da Levent Sekban ın ilk konuşmasının 9.Dk sında, yaptığı uyarılardan sonra Sn Ali Sürmen tarafından Dilek ve Temenniler bölümüne sözlü olarak kabul edilmesi de usule ve kanuna aykırıdır.


4) Sn Ali Sürmen’in açıklamasının 4.maddesinde yer alan “Sn Levent Sekban  Genel Kuruldan özür dileyip gündeme ekleme talebinden vazgeçmiştir “ ibaresi, külliyen Genel Kurulu ve Spor Kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve doğru değildir.

Şöyleki,

Sn Levent Sekban,Bunun gündeme alınmasının Kanuni zorunluluk olduğunu , kanuna ve tüzüğe dayanarak hatırlattıktan ve üsteledikten sonra , Sn Ali Sürmen bunu görüşmeyi kabul ettiğini ve önergeyi oylatacağını Sn Genel Kurulun önünde söz vermiş,kabul etmiştir.

Levent Sekban ve arkadaşları  tarafından Kesinlikle gündemde görüşülmesi ve oylanması talebinden vazgeçilmemiştir.


5) Sn Levent Sekban ,Dilek ve Temenniler bölümünde  ,bu komisyonun Kurulması ve Çalışması ile ilgili önergeyi okumuş ve oylanmasını talep etmiş , Sn Ali Sürmen bu önergeyi oylamaya sunması gerekirken , kendisinin de açıklamasının 3.maddesinde itiraf ettiği gibi yönetimle istişareden sonra değerlendirme yapılmasını oylamıştır.

Yani sunduğumuz Önergemiz, GENEL KURULDA Oylanmamıştır. Bu da usulsüz bir uygulamadır.

Bunun sorumlusu Genel Kurul Divan Başkanı Sn Ali Sürmen’dir. Genel Kurul iradesinin bir kişi tarafından oylanmasının engellenmesi kabul edilemez.


6) Sn Ali Sürmen’in açıklamasında 2.maddede “araştırma komisyonu adı altındaki kişilerin bazılarının genel kurul salonunda olmadığı, Başkanın izninin alınmadığı “ gibi ibareler bulunmaktadır.

Önergede komisyonda yer alacak kişilerden izin alınma ve o kişilerin Genel kurulda bulunma ,hatta o komisyondaki kişilerin Genel Kurul üyesi olma zorunlulukları yoktur. Konusunun uzmanı olmaları yeterlidir.

Önerge Trabzonspor u ilgilendiren bir durum olduğu için, doğal olarak Trabzon Spor un mevcut Başkanı Sn Ahmet Ali Ağaoğlu komisyon üyelerinden biri olarak komisyona yazılmıştır 

Kaldı ki yönetime bu konularla ilgili yazılı bir dilekçe verilmiş, yönetimden cevap gelmemiştir.

Bu konuyu da içeren kayıt dilekçesi Trabzonspor kulübü Genel Sekreterliğinde mevcuttur.


7) Tüzük ve Kanun, Genel Kurul’un iradesinin ve verilen önergelerin  kabulünü belli şartlara bağlamıştır. Bu şartlara uyulursa, Genel Kurul tarafından kabul edilen her türlü önergenin hayata geçmesi zorunludur.

Fakat oylanmasına söz verildiği halde izin verilmemiş ve bu konudaki oylama başka alana kaydırılmış, aslından uzaklaşmıştır.

Bu durum ,TrabzonSpor Kongre üyesinin iradesini  hiçe saymaktır.Kabul edilemez.


8) Şike Süreci Araştırma Komisyonu kurulması ve çalışması önergemizi gündeme ilave etmeyen ve  usulsüz ve kanunsuz olarak gündeme ilavesine izin vermeyenlerin, “Bunu yönetime sordunuz mu “ demesi çok manidar bir tutumdur.

Trabzonspor’un üyelerinin hiçbiri Trabzonspor un üzerinde değildir. Hiçbir üyenin bilerek veya bilmeyerek  Trabzonspor’a zarar vermesi kabul edilemez.


9) Ayrıca  1 Temmuz 2018 de Yapılan Tüzük Tadilat Kongresinde 14. ve 41. Madde taslaklarına O anki Genel Kurul iradesi tarafından itiraz edilmiş, o maddeler eski tüzükteki gibi korunmuş, yeni maddeler kabul edilmemişti.

Bu reddedilen 41. Madde taslağı şöyleydi. Yönetim Kurulu Listesi adaylarından Başkan, Asbaşkan, Genel Sekreter ve Genel Sayman dahil en az 5 kişinin süresine bakılmaksızın daha önceden Trabzonspor da yöneticilik yapma şartı vardır. İşte bu madde Genel Kurul tarafından reddedilmişti.

Buna rağmen 1 Aralık 2018 Olağan Seçimli Kongre den önce Sn Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen tarafından ,sanki bu madde geçmiş gibi, Yönetim kuruluna aday olma şartları bu iptal edilen maddeye uygun olarak açıklanmıştı. Bunu 1 Aralık 2018 de Genel Kurul konuşmamda gündeme getirerek, Sn Ali Sürmen’i yaptığı yanlış uygulamadan, tüzüğe uyumsuzluktan dolayı uyarmıştım.

1 Aralık 2019 ‘a gelindiğinde Kulüp internet sitesinden tüzüğü incelediğimde 41 a maddesindeki;

“Süresine bakılmaksızın yöneticilik yapma şartının “ sadece BAŞKAN seçimi  için kaldırıldığını ,

41 .maddenin diğer bentlerinde Asbaşkan, Genel Sekreter ve Genel Sayman için bu şartın aynen durduğunu gördüm, bu yanlışlığın bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz. 

1 Temmuz 2018 Tüzük Tadilat kongresinde Genel kurul İradesi tarafından kabul edilmeyen 14. Ve 41. maddelerin eski tüzükteki gibi kalması gerektiği konusunda Sn Ali Sürmen’i  bir kez daha uyarıyorum.

Çünkü, Genel kurul iradesine aykırı olarak kabul edilmemiş tüzük maddesini tüzük olarak yayınlamak  kanunlara aykırıdır.

Genel Kurul üyeleri olarak Trabzonspor’umuza zarar gelmemesi adına düzeltilmesini rica ederiz.


10) Hür ve bağımsız Trabzonspor Genel Kurul Üyeleri olarak, 30 kasım 2019 da yapılan Trabzonspor  Olağan Genel  Kurulunda  yaşanan usulsüzlükleri ve kanunsuzlukları Trabzonspor kamuoyuna duyurmayı bir borç biliyor, bir kez daha Trabzonspor Genel  Kurullarında, bu ve buna benzer usulsüzlükler olduğu takdirde kanun ve tüzüğümüzün  bizlere verdiği hakları sonuna kadar kullanacağımızın ve bundan önce olduğu gibi yasal yollara başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz.


11) Bir kez daha hatırlatalımki , sadece Trabzonspor Genel kuruluna rapor verecek olan

ŞİKE SÜRECİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU, Trabzonspor’un, yaşadığı ŞİKE sürecindeki maddi ve manevi zararlarının tespiti ve tazmini için gerekli yolların araştırılması ve uygulanması, bunun sonucunda bu çalışmanın Trabzonspor’umuzun kayıtlarına geçmesi için kurulması düşünülen ,eğer kabul görürse Trabzonspor a faydalı hizmet eden  ve belli bir sürede çalışacak bir komisyon olacaktır.

Çalışma Şartları ve detayları ,30 Kasım Trabzonspor Olağan  Genel kurulunda  dilek  ve temenniler bölümünde okunmuş  ama bu konudaki önergelerin görüşülmesi ve oylanması  ek gündeme alınmamıştır. Hiçbir kimsenin camiamızı yanlış yönlendirmesine seyirci kalmayacağımızın ve yanlış yönlendirmenin tüzük hükümlerine aykırı olduğu gerçeğinin, her bir Trabzon Spor Genel Kurul üyesi ve Spor kamuoyu tarafından bir kez daha bilinmesini istiyoruz.

Tüm bunlara rağmen Sn Ali Sürmen’in açıklamasının 3.maddesinde yer alan “28/m maddesine göre yönetimle istişare ve değerlendirme toplantısı yapılmasına karar verilmişse, önerge sahibi Şike Süreci Araştırma Komisyonu adayları olarak Trabzonspor yönetiminden bunun gereğinin yapılması ve bu konuda istişare yapılması tarafımızdan beklenmektedir.


Türk Spor Kamuoyuna Saygılarımla


LevenT Sekban

TS Üye No:11498Trabzon - Fikir ve Spor Platformu Genel Sekreteri -Trabzonspor Platformu Birim Yöneticisi


www.tsplatformu.com  

www.trabzonsporplatformu.com 

www.trabzonsporplatformu.org